นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ อย่างเคร่งครัด และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากบริษัท manymarket พบการล่วงละเมิดดังกล่าว บริษัท manymarket สงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้งาน ของผู้ใช้บริการล่วงละเมิดนั้น

2. ผู้ใช้บริการต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลทั่วไปได้พบเห็น ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลต่างๆที่ท่านแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่หรือสถานที่เฉพาะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่านได้ 

3.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หากท่านสงสัยหรือมีปัญหาสามารถติดต่อกับทีมงาน manymarket เพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันที

4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางบริษัท manymarket ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด นอกจากนั้นทาง บริษัท manymarket  จะแสดงข้อมูลความน่าเชื่อถือของร้านค้า  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า

5. การให้ข้อมูลเก็บรวบรวมของผู้ใช้บริการจะได้รับการคุ้มครองทางเทคนิคหรือขั้นตอนรักษาที่เหมาะสมตามควร  เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยผู้ใช้บริการต้องตกลงจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิข้อมูลบุคคลอื่น ส่วนข้อมูลที่เสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด บริษัท manymarket จะสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าวไม่ว่าจะกรณีใดๆ 

6.เจ้าหน้าที่ (admin) มีหน้าที่ในการใช้ข้อมูล หรือแจ้งเตือนให้ผู้ขาย ได้รับทราบในกรณีที่ผู้มีการปฏิบัติผิดจากนโยบายที่ได้ระบุได้ โดยการแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของทางเจ้าหน้าที่ เช่นอีเมล์หรือโทรศัพท์และมีหน้าที่ในการพิจารณา หรือบังคับใช้ข้อกำหนดหือนโยบายตามที่ได้ระบุไว้

7.ทั้งนี้บริษัท manymarket จะเป็นสื่อกลางด้วยการสัดสรรพื้นที่การติดต่อสื่อสารผ่านระบบของเรา ในการซื้อขายสินค้าที่สะดวกง่ายต่อการใช้งาน ท่านสามารถซื้อขายสินค้ากันเองอย่างอิสระด้วยความพึงพอใจและความน่าเชื่อโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางถูกต้องตามกฎหมาย