เงื่อนไขการใช้บริการ


ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัท manymearkat ทั้งหมดที่บริษัทได้กำหนดขึ้น

 

ข้อตกลงในการลงประกาศสินค้า

Manymarket  มีความประสงค์ให้ผู้ใช้บริการจำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภท ยกเว้ณแต่สินค้าตามต่อไปนี้

       1.สินค้าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

       2.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท

       3.สินค้า ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่น

       4. ยาเสพติดทุกชนิด หรือ เหล้า เบียร์ บุหรี่ ที่ผิดกฎหมาย

       5.เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย และที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.

       7.อาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย

       8.สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง

       9.วัตถุลามกไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ
      10.ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่นๆ

 

ข้อตกลงปรับเปลี่ยนในการให้บริการและค่าบริการ

        1.บริษัท  manymarket    อาจมีข้อเสนอพิเศษ ของการส่งเสริมการขาย หรือลักษณะอื่นที่คล้ายกัน ที่เกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์  ผู้ใช้บริการอาจจะได้รับสิทธิพิเศษ จากการใช้งานผ่านระบบหรือบริการอื่นๆ ของบริษัท manymarket

        2. บริษัท manymarket อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงบริการพิเศษ และอัตราค่าบริการอาจปรับเปลี่ยน  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        3.ผู้ใช้บริการสามารถที่จะใช้บริการเสริมที่ทางบริษัท manymarket กำหนดไว้หรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลกับการให้บริการร้านค้าออนไลน์ ทั้งนี้ หากการใช้บริการเสริมพิเศษหมดอายุ ผู้ใช้บริการจะต้องต่ออายุการใช้งานจึงจะสามารถใช้งานของระบบริการเสริมได้

        4.ในกรณีที่จะปรับเพิ่มราคาค่าบริการ ผู้ใช้บริการเก่าให้ใช้อัตราค่าบริการเดิมในการต่ออายุ ยกเว้นแต่จะแจ้งล่วงหน้าไว้เป็นอย่างอื่น และผู้ใช้บริการใหม่ให้ใช้ตามอัตราค่าบริการใหม่ ทั้งนี้เริ่มนับการใช้บริการตั้งแต่วันที่มีการชำระค่าบริการ

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

บริษัท  manymarket ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการการใช้งานเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

        1.ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก  ขายบริการทางเพศ รวม ทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก

        2.พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้บริษัท manymarket ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต

        3.การ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

        4.หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริง

        5.การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

        6.ใช้งานที่ส่งผลกระทบกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบเว็บไซต์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การรบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่ายของ manymarket  หรือแทรกแซงการให้บริการของ manymarket  

        7.การใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลอื่น เช่น Spamming, Scripting หรือกระทำการอันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใดๆงาน Email เกินขอบเขต

        8.มีการนำพื้นที่ อีเมล หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email

        9.มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไมว่ากรณีใดๆ

       10.ใช้เมนูพูดคุยเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ใช้ฉ้อโกงหรือกรรโชกทรัพย์ ใช้วิธีการฉ้อฉลในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ใช้ประกอบอาชญากรรม ใช้เพื่อเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด

       11.การโพสต์หรือส่งข้อมูลที่แสดงออกถึงความรุนแรง คุกคาม หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม หรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อน   

*หมายเหตุ*

manymarket  จะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลงในการสมัครสมาชิกและการใช้บริการ ข้างต้นนี้เป็นอย่างดีแล้ว และ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทุกประการ

manymarket  เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการพื้นที่ในการลงประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆในสินค้าและบริการแต่อย่างใด ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้าและบริการต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนที่จะทำการติดต่อซื้อ-ขาย

manymarket  ไม่สนับสนุนการซื้อ-ขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ขัดต่อหลักศีลธรรม